Nová
zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.


Rozdíl nákladů na užívání stavby


RD ve energetické třídě B (standard)RD v energetické třídě A (pasiv)
Studená voda1 300 Kč1 300 Kč
Elektrická energie1 500 Kč1 500 Kč
Vytápění2 000 Kč0 Kč
Úspora0 Kč24 000 Kč

Z programu Nová zelená úsporám Vám pomůžeme získat dotace na

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy
 • stavbu zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Požadované parametry budovy

Sledovaný parametrOznačení (jednotky)Podoblast podpory B.0Podoblast podpory B.1Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA (kWh.m-2.rok-1)-≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN,A (kWh.m-2.rok-1)≤ 120≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hraniciU (W.m-2.K-1)≤ Urec≤ Upas≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem (W.m-2.K-1)≤ 0,7*Uem,N≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50 (1.h-1)≤ 1,0≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním obdobíθai,max (°C)≤ 27 °C≤ 27 °C≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla(-)AnoAnoAno

Dotace se týká těchto renovací

Změna velikosti a orientace oken
Měníte-li uspořádání interiéru, je vhodné před zateplením a výměnou oken zvážit i úpravu velikosti a orientace oken. Cílem je lépe využít sluneční záření (především z jižní strany fasády), které pokryje část spotřeby energie na vytápění. Okenní otvory je možné dozdít či ubourat tak, aby bylo slunce využito efektivněji.
Renovace podkroví a změny dispozičního řešení v interiéru podkroví
Opatření je nejvhodnější současně spojit i s renovací střešního pláště, jinak v budoucnu hrozí nutnost opětovného zásahu do střešní skladby z interiéru. Tloušťku tepelné izolace ve střeše lze přidávat směrem od exteriéru i z interiéru. Skladbu je nutné doplnit o instalaci parobrzdné nebo parotěsné roviny (fólie, OSB desky apod.).
Renovace střechy - přesahy
Upravujete-li střechu, zvolte dostatečný přesah vůči obvodovým stěnám, aby nebyla následně zamezena aplikace zateplovacího systému stěn v dostatečné tloušťce (160–300 mm).
Renovace střechy - výměna krytiny
Výměnu střešní krytiny je nejvhodnější současně spojit i s úpravou skladby střešního pláště. Nechybí-li ve skladbě střešního pláště parotěsná či parobrzdná vrstva, lze doplnit tepelnou izolaci i nad úroveň stávajících krokví.
Renovace ploché střechy
Renovaci ploché střechy by měly vždy provázet sondy do stávajícího souvrství, díky kterým bude možné stanovit nejefektivnější a nejtrvanlivější způsob aplikace dalších vrstev. Často je vhodné úplné odstranění všech původních degradovaných vrstev a jejich nahrazení novými. Je-li to možné, doporučujeme upravit atiku se zohledněním možnosti následného zateplení navazujících stěn a eliminaci tepelného mostu atikovou nadezdívkou.
Renovace terasy
U renovace teras doporučujeme, stejně jako u plochých střech, prověřit kvalitu hydroizolačních a tepelněizolačních vrstev a úpravy provést s ohledem na dlouhodobou funkčnost celé skladby. Současně se zateplením terasy a navýšením tloušťky její skladby o tepelnou izolaci doporučujeme zvážit případnou úpravu velikosti a osazení balkonových dveří, kterými se na terasu vstupuje.
Zateplení obvodových stěn
Při zateplení obvodových stěn je vhodné odstranit všechny prvky narušující budoucí tepelně-izolační rovinu a nově je aplikovat až po zateplení, případně zvážit jejich trvalé přemístění (anténa, bezpečnostní zařízení, ozdobné prvky, elektro skříň, apod.). Rovinu tepelné izolace by v budoucnu mělo narušovat co nejméně prvků.
Sanace vlhkosti
Před zateplením obvodových stěn je nezbytné provést u staveb zatížených nadměrnou vlhkostí z podzákladí sanační opatření zamezující pronikání vlhkosti do konstrukce a až následně zateplit obvodové stěny a sokl. Sanaci vlhkosti doporučujeme provést i v případě pouhé výměny oken, aby se předešlo zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru a následné tvorbě plísní.

 

Výměna oken
Nejvhodnější je výměnu oken realizovat současně se zateplením obvodových stěn. V případě samostatné výměny oken doporučujeme změnit pozici oken v konstrukci tak, aby nová okna byla osazena na vnější líc stěny nebo do tzv. předsazené montáže s tepelně-izolačním límcem. Budete-li měnit okna v předstihu před zateplením, bude nutné znovu vyměnit parapety. Výměnu balkonových dveří je nutné provést s ohledem na možné budoucí navýšení skladby terasy.
Instalace vnějších stínících prvků
Současně s úpravou oken a zateplením obvodových stěn doporučujeme zvážit aplikaci vnějších stínících prvků (např. žaluzie, látkové rolety, apod.) nad okny orientovanými východním, jižním a západním směrem. V případě jižní orientace je možné využít konstrukčního stínění (např. pomocí markýzy, balkonu, pergoly, apod.). Venkovní stínící prvky jsou nejefektivnějším způsobem stínění.
Větrání
Výměnu původních netěsnících oken za nová těsnící je vhodné doplnit opatřením zajišťujícím trvalou výměnu vzduchu v objektu. Dostatečnou výměnou vzduchu se předejde vzniku plísní a škodlivin v interiéru. Jedním z nejefektivnějších způsobů větrání je tzv. řízené větrání se zpětným získáváním tepla, které nejen zaručí kvalitní vnitřní prostředí, ale i významné úspory tepla. V případě výměny oken je vhodné instalaci tohoto zařízení v budoucnu neznemožnit. Systém řízeného větrání může lokálně snížit úroveň stropu (podhledem). Výška oken by tedy měla být upravena s ohledem na snížený podhled a umožňovat plné otevření okna.
Vzduchotěsnost objektu
V případě instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla doporučujeme provést nejprve opatření ke zvýšení vzduchotěsnosti objektu. V případě, že je objekt netěsný, dochází k významnému snížení funkčnosti zařízení a účinnosti zpětného získávání tepla. Tento požadavek prakticky představuje nutnost výměny původních netěsnících oken za nová těsnící se vzduchotěsným osazením do stěn. Těsností obálky budovy zabráníte také závažným poruchám jednotlivých konstrukcí. Průvzdušnost objektu je měřena tzv. blower-door testem, který lze provést kdykoliv v průběhu renovace objektu.
Výměna kotle
Výměnu zdroje tepla je vhodné provést současně s významným snížením tepelných ztrát budovy, nikoliv v období mezi menšími dílčími opatřeními. Vhodné je nejprve významně snížit tepelné ztráty objektu a až následně vyměnit zdroj tepla. Tak bude možné instalovat zdroj tepla o nižším výkonu a také s nižší cenou. V některých případech nemusí být výměna zdroje tepla bez snížení tepelných ztrát možná.
Otopná soustava
Výměnu zdroje by měla vždy doprovázet i revize otopné soustavy a jejích řídících a regulačních prvků. Míra zásahu do otopné soustavy vždy závisí na konkrétním druhu zdroje tepla, schématu zapojení a míře provedených energeticky úsporných opatření. Současné snížení tepelných ztrát budovy může umožnit zachování stávající otopné soustavy.
Regulace otopné soustavy
Po realizaci energeticky úsporných opatření doporučujeme vždy provést hydraulické vyvážení otopné soustavy a úpravu nastavení termostatických hlavic na otopných tělesech. Nebude-li vyvážení provedeno, neprojeví se úspory v dostatečné míře a hrozí riziko přetápění objektu.
Návrh konstrukčních detailů
V rámci projektové dokumentace doporučujeme požadovat řešení (výkresy, případně tepelně-technické posouzení) nejdůležitějších detailů návazností jednotlivých stavebních konstrukcí a návrh jejich řešení zohledňující eliminaci tepelných mostů. Nevhodně řešené tepelné mosty mohou zapříčinit vznik plísní či závažnou degradaci stavebních konstrukcí.

Výše dotace

Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy). Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů(slunce). Maximální podpora je až 50 % celkových způsobilých výdajů.


Co dalšího spolu s výstavbou rodinného domu je podporováno

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je možné získat až 530 000 Kč dotaci na výstavbu rodinného domu.

Náklady na dodatečnou dokumentaci k získání dotace

 • 25 000 Kč – podrobný prováděcí projekt vzduchotechniky a vytápění
 • 15 000 Kč – řešení konstrukčních detailů pro NZÚ
 • 33 000 Kč – optimalizace objektu na místní podmínky z hlediska tepelné techniky pro získání dotace a energetický posudek
 • 10 000 Kč – vyřízení dotace a podání žádosti

Žádost podáme a vyřídíme za Vás

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Žádosti jdou podávat až do: 31.12. 2021


Ing. Pavel Pilař

Koordinace, rozpočty, finance, dotace

727 945 706


Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.

Jsem tu pro Vás každý všední den od 7 do 15 hod.

Libor Bureš

Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

607 944 382


Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.

Jsem tu pro Vás každý všední den od 7 do 15 hod.

Ing. Pavel Pilař

Koordinace, rozpočty, finance, dotace

727 945 706


Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.

Libor Bureš

Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

607 944 382


Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.

Kontaktujte nás

  S čím potřebujete pomoci?

  Jméno a příjmení (vyžadováno)

  E-mail (vyžadováno)

  Telefon

  Vaše zpráva

  Stisknutím tlačítka "Odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.